Selecteer een pagina

Achtergrond_IconPortfolio

Programmaontwikkeling en regie Aansluiting onderwijs bij wegverdubbeling N34

De provincie Drenthe wil graag scholen betrekken bij dit programma. Aan de ene kant om te laten zien wat de provincie doet en kennis te delen over verschillende (technische) disciplines (maatschappelijke rol en werknemers van de toekomst) en aan de andere kant om frisse ideeën en andere denkwijzen te krijgen als input tijdens de verschillende trajecten. Wij zijn gevraagd om PO tot en met WO aan te laten sluiten; het leggen van verbindingen, inhoudelijk meedenken over de invulling en het organiseren van de deelprojecten die als gevolg daarvan ontstaan.

Kwartiermaker Ontwikkeling depot voor oude en historische bouwmaterialen

Opstellen van een Verkenning voor de inrichting en ontsluiting van een depot voor historische en oude materialen in de provincie Drenthe, gevolgd door het opleveren van een Plan van Aanpak ten behoeve van de exploitatie van het depot.

Programmaregisseur Leerwerkloketten Arbeidsmarktregio Drenthe

We zijn jaarlijks verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, bewaken en bijstellen van het businessplan Leerwerkloketten Drenthe. Het businessplan is primair bedoeld om als partners in de regio uiting te geven aan een gezamenlijke visie. Het gaat hier om het totale Leerwerkloket, dus naast de fysieke loketten (Emmen en Hoogeveen) ook de werkgeversbenadering in het kader van leren en werken. Het Leerwerkloket is een knooppunt in de netwerkstructuur voor leren en werken. Doel van de Leerwerkloketten is het snel en adequaat beantwoorden van scholingsvragen van werkenden, scholieren, werkzoekenden en/of met werkloosheid bedreigden en werkgevers. De Leerwerkloketten functioneren als knooppunt voor alle partijen die baat hebben bij inzet van scholing in het kader van re-integratie, personeelsvoorziening en loopbaanontwikkeling.

Voorzitter Bestuur Stichting TT Museum

De Stichting heeft als doel het realiseren en exploiteren van een museum met als onderwerp de Tourist Trophy (TT) te Assen, plus het tonen en toegankelijk maken van museumstukken en memorabilia die betrekking hebben op de TT Races en het TT Circuit Assen.

Adviseur leerlingbouwstelsel bij behoud en herbestemming van karakteristiek bezit

Aan belanghebbenden in restauratie/herbestemming van karakteristieke panden informatie verstrekken over de provinciale voorwaarde dat de bouwwerkzaamheden als praktijkopleidingsplaats dienen te worden uitgevoerd.
Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in dit kader aan de bouwsector, bouwadviesbureaus en architecten.
Adviseren over (on-)geschiktheid van opleidingsplaats, het opleidingsniveau, aantal te plaatsen leerlingen en de uitvoerbaarheid.
Monitoren uitvoerende leerbedrijven op daadwerkelijke plaatsing.

Regisseur internationale organisatie EURODA

Euroda is de Europese Opel/Vauxhall Dealer vereniging (met ruim 24 deelnemende landen). Al meer dan 10 jaar organiseren we ieder jaar in een ander Europees land de jaarvergadering(en) voor de Europese afvaardigingen van Opel/Vauxhall met Opel Europa. Daarnaast verzorgen we de financiële overzichten voor de vereniging en voert de eindredactie over de website. Euroda vertegenwoordigt de belangen van Opel/Vauxhall dealers met in totaal meer dan 50.000 werknemers.

Programmaontwikkeling en -regie; evenementen

  • Landelijke opening Open Monumentendag (2017)
  • Open Bedrijvendag Drenthe (t/m 2017)
  • Open Monumentendag Special gemeente Midden-Drenthe (2016)
  • André Kuipers Collegetour (2015, 2018)
  • Ambacht Unlimited (2015)

Bestuurslid (secretaris) Stichting Vrienden TT

Om een positieve en evenwichtige beeldvorming rondom het circuit te realiseren, denkt de Stichting Vrienden TT in samenwerking met het circuit mee op het gebied van economische en milieugerelateerde ontwikkelingen en vervult de Stichting een ambassadeursfunctie voor het circuit.

Coördinatie Regie- en Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt

In opdracht van de provincie Drenthe waren we verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, alsmede de opvolging van actiepunten voortkomend uit of ten behoeve van de Regie- en Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt.

Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt
De hoofddoelstelling van de Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt is het zijn van een centraal platform waar ondernemersorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden elkaar treffen. Binnen dit platform vindt onderlinge strategische afstemming plaats ten behoeve van de versterking van het organiserend vermogen op het terrein van arbeidsmarktbeleid in Drenthe. Ook wil de Regiegroep een bijdrage leveren aan het verminderen van de ervaren “bestuurlijke drukte”.

Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt
Binnen de Adviesgroep vindt op het niveau van beleid-, projecten-, (account)management uitwisseling plaats van kennis en ontwikkelingen binnen de Drentse arbeidsmarkt. Daar waar de Regiegroep op bestuurlijk niveau haar taken zoals hiervoor geschetst uitvoert, bereidt de Adviesgroep dit voor. De arbeidsmarktthema’s en monitoringonderwerpen die binnen de Regiegroep geagendeerd staan of worden, vormen in eerste instantie de context voor het overleg van de Adviesgroep.

Programmaontwikkeling Ondernemend Drenthe

Samen met betrokken partijen (provincie Drenthe, gemeenten, het onderwijsveld en projectleiders) onderzoeken we hoe een doorgaande lijn in ondernemend onderwijs (in Drenthe) in de gehele onderwijskolom in beeld gebracht kan worden. Dit proces raakt vele projecten en initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn projecten als Ondernemend Leren, JetNet, het implementeren van 3D-printen op basisscholen, Meesterlijk Ondernemen en het Entreprenasium.

Projectregie a.i. Practoraat Zorg- en (Sensor)Technologie (2018)
Drenthe College

Het Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie vormt een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.

Eigenaar Culinair Erfgoed Centrum “Inmaak en Bewaar” (t/m 2016)

Het Culinair Erfgoed Centrum heeft een brede doelgroep; van bedrijven die aan hun teamspirit willen werken tot familiedagen met een historisch culinair tintje. Lezingen, proeverijen en trainingen in smaak en gastvrijheid behoren tot de mogelijkheden.